ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ

Η Ευρωπεριοχή Νέστος – Μέστα προτίθεται να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών  για το έργο “D.5.5.2 Εξωτερική Εξειδίκευση και Υπηρεσίες – Εκπαιδευτική Επίσκεψη στη Δράμα” στο πλαίσιο του έργου «EnvironmentYou: Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs»και ακρωνύμιο “EnivironmentYou” που εντάχθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020». Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο Ανάδοχος προς την Ευρωπεριοχή Νέστος – Μέστα για την υλοποίηση του παρόντος έργου θα αφορούν στα Παραδοτέα του Πακέτου Εργασίας 5: Σχεδιασμός και Δικτύωση (WP 5 Design & Implementation of Networking).

Κατεβάστε από εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top