EnvironmentYou – Δελτίο Τύπου – Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Μπάνσκο

Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Μπάνσκο

Η Ευρωπεριοχή Νέστος Μέστα [1] στο πλαίσιο του έργου «EnvironmentYou – Environmental Management Enhancement by Youth-runed SMEs» που εστιάζει στην ανάπτυξη ειδικά σχεδιασμένων διαδικασιών προώθησης και οργάνωσης, με στόχο την επιτυχή διάδοση και την αποτελεσματική εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Environmental Management System/EMS) στην αγροτική παραγωγή, συμμετείχε στην εκπαιδευτική επίσκεψη που διοργάνωσε ο εταίρος 6 – Το Kέντρο Κατάρτισης  του Επιμελητηρίου του Blagoevrad –  στις 9-11 Σεπτέμβριο 2021 στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας.

H εκπαιδευτική επίσκεψη εστίαζε στην παρουσίαση καινοτόμων, περιβαλλοντικών φιλικά πρακτικών στην αγροτική παραγωγή και περιελάμβανε προγραμματισμένες επισκέψεις σε τοπικές μονάδες που εφαρμόζουν ανάλογες πρακτικές. Το θεματικό πεδίο της επίσκεψης πλαισίωσαν οι στοχευμένες παρουσιάσεις από επαγγελματίες του αγροτουριστικού τομέα της περιοχής.

Στόχος της επίσκεψης ήταν να μυηθούν, οι προσκεκλημένοι Έλληνες και Βούλγαροι εταίροι, στις δυνατότητες εφαρμογής περιβαλλοντικά φιλικών μεθόδων παραγωγής στις μικρές και μεσαίες γεωργικές και τουριστικές επιχειρήσεις, εστιάζοντας στα οφέλη μιας τέτοιας παραγωγικής προσέγγισης ως μοχλό αύξησης της ανταγωνιστικότητας του προσφερόμενου προϊόντος.

Συγκεκριμένα,  η εκπαιδευτική επίσκεψη ξεκίνησε με μια διαχειριστική συνάντηση των εταίρων του έργου για την παρακολούθηση της υλοποίησης του και τον συντονισμό των εναπομεινάντων δράσεων. Ακολούθησαν την επόμενη ημέρα εργασίας οι προγραμματισμένες επισκέψεις σε δύο κτηνοτροφικές μονάδες, εκ των οποίων η μία λειτουργούσε και ως επισκέψιμη μονάδα οικοτουρισμού με παροχή υπηρεσιών θεραπευτικής ιππασίας για παιδιά και ανθρώπους με προβλήματα ψυχικής υγείας. Η μέρα έκλεισε με την επίσκεψη σε ένα τεϊοποτείο που σέρβιρε αποκλειστικά τσάι από βότανα της περιοχής. 

Τέλος, την επίσκεψη έκλεισε η επίσκεψη σε ακόμη μια κτηνοτροφική μονάδα και μια ακόμη σύντομη διαχειριστική συνάντηση του προγράμματος, αυτήν την φορά αφιερωμένη στην θέματα οικονομικής διαχείρισης του έργου που βαίνει προς την ολοκλήρωσή του.

 

Επόμενη εκπαιδευτική επίσκεψη του προγράμματος ΕnviromentYou έχει προγραμματιστεί για τις 23-25 Σεπτεμβρίου στο Σμόλυαν, και θα αφορά στην περιβαλλοντικά φιλική παραγωγή στην αγροδιατροφή της περιοχής.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]  Η Ευρωπεριοχή Νέστος- Μέστα – Ελληνικό Τμήμα καλύπτει την περιφερειακή ενότητα της Δράμας, είναι  μια εγγραμμένη ΜΚΟ στην οποία συμμετέχουν οι Δήμοι Δράμας, Προσοτσάνης, Δοξάτου, Παρανεστίου και Νευροκοπίου. Στόχος της είναι  να ενθαρρύνει και να προωθεί τις διαπεριφερειακές συνεργασίες, να ενισχύει την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των φορέων,  του επιχειρηματικού κόσμου καθώς και μεταξύ των πολιτιστικών οργανισμών της διασυνοριακής ζώνης. Η Ευρωπεριοχή υποστηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την επικοινωνία μεταξύ των κατοίκων της περιοχής, των φορέων, των οργανώσεων και του επιχειρηματικού κόσμου που έχει επιλέξει ως έδρα του την περιοχή της Δράμας.

 

 

English Version


Educational Visit to Bansko

The Euro-region Nestos Mesta in the framework of the project “EnvironmentYou – Environmental Management Enhancement by Youth-runed SMEs” which focuses on the development of specially designed promotion and organization procedures, aiming at the successful dissemination and effective implementation of Environmental Management Systems (Environmental Management System/EMS) in agricultural production, participated in the training visit organized by partner 6 – The Training Centre of the Blagoevgrad Chamber of Commerce – on 9-11 September 2021 in Bansko, Bulgaria.

The study visit focused on presenting innovative, environmentally friendly practices in agricultural production and included planned visits to local farms implementing similar practices. The thematic scope of the visit was accompanied by targeted presentations by professionals from the agri-tourism sector in the region.

 

The visit aimed to introduce the invited Greek and Bulgarian partners to the possibilities of implementing environmentally friendly production methods in small and medium agricultural and tourism enterprises, focusing on the benefits of such a production approach as a lever for increasing competitiveness of the offered product.

In particular, the study visit started with a management meeting of the project partners to monitor the implementation of the project and coordinate the remaining activities. This was followed on the next working day by the planned visits to two livestock farms, one of which also functioned as a visited ecotourism unit providing therapeutic riding services for children and people with mental health problems. Finally, the day ended with a visit to a tea house that served exclusively tea made from local herbs.

Finally, the visit concluded with a visit to yet another livestock farm and another short project management meeting, this time dedicated to the financial management issues of the project as it moves towards completion.

The next EnviromentYou project study visit is scheduled for 23-25 September in Smolyan and will focus on environmentally friendly production in the region’s agri-food sector.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top