Διακήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων σε Περιβαλλοντική Διαχείριση για νέους» στο πλαίσιο της δράσης «Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs»

H Ευρωπεριοχή Νέστος Μέστα-Ελληνικό Τμήμα προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων σε Περιβαλλοντική Διαχείριση για νέους» στο πλαίσιο της δράσης «Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs». Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 163.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με CPV 80500000-9 Υπηρεσίες Κατάρτισης.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 31/07/2020 και ώρα 15:00 Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , την 16/07/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του έργου.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός ΠΔΕ 2019ΕΠ23160006, βάσει ΣΑΕΠ 231/6). Η σύμβαση αφορά στην Πράξη με κωδικό MIS 5049189 και τίτλο «Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A GreeceBulgaria 2014-2020» με βάση την Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης που λήφθηκε στην 3η συνεδρίαση (3rd MC meeting) στις 16/03/2017, την 21η έγγραφη διαδικασία που ολοκληρώθηκε στις 20/08/2018 και την έγκριση της πρότασης χρηματοδότησης (Application Form).

Συνημμένα αρχεία

Διακήρυξη

Περίληψη

Leave a Reply

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top