ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Η Ευρωπεριοχή Νέστος – Μέστα προτίθεται να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και δημοσιότητας στο πλαίσιο του έργου «EnvironmentYou: Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs» και ακρωνύμιο “EnivironmentYou” που εντάχθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020». Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο Ανάδοχος προς την Ευρωπεριοχή Νέστος – Μέστα για την υλοποίηση του παρόντος έργου θα αφορούν στα Παραδοτέα του «Πακέτου Εργασίας 2: Επικοινωνία & Διάχυση» (Work Package 2: Communication & Dissemination).

Επισυνάπτεται το αρχείο

 

Leave a Reply

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top