Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του έργου JOP Black Sea Basin Programme 2014-2020 «TEAWAY: Προώθηση του τσαγιού ως προϊόν ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας» και αποστολή ερωτηματολογίου προς συμπλήρωση

Το Επιμελητήριο Δράμας υλοποιεί το έργο JOP Black Sea Basin Programme 2014-2020  με τίτλο: «Προώθηση του τσαγιού ως προϊόν ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας» και ακρώνυμο: TEAWAY» που εστιάζει στον αγροτικό τομέα της Περιοχής της Μαύρης Θάλασσας και συγκεκριμένα στη παραγωγή και προώθηση του Τσαγιού. Βασική επιδίωξη του έργου ήταν η διαμόρφωση ενός ισχυρού brand name που θα συνέδεε την περιοχή της Μαύρης θάλασσας με το τσάι που παράγεται σε αυτήν. Ως εκ τούτου ανέδειξε την βιολογική καλλιέργεια του τσαγιού του βουνού ως ένα δυναμικό παραγωγικό κλάδο για την περιοχή μας αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

 

Στο πλαίσιο του έργου ολοκληρώθηκε η έρευνα SWOT που αφορά τον κλάδο των Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών και σας την κοινοποιούμε παρακάτω. Παράλληλα, θα βρείτε συνημμένο ένα ερωτηματολόγιο για τις τυχόν δικές σας παρατηρήσεις, σχόλια ή προσθήκες που θα μας βοηθούσαν να ολοκληρώσουμε με βέλτιστο τρόπο την παραγόμενη έρευνα.

Παρακαλούμε για την δική σας συμμετοχή και τη αποστολή του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου έως τις 29.1.2021 στο email του Επιμελητηρίου Δράμας: euprojects@dramanet.gr, υπόψη της κας Χατζηβαρύτη Ιώς (Υπεύθυνη Έργου).


Συνημμένα

Ερωτηματολόγιο ανάλυσης SWOT

Ανάλυση SWOT

Leave a Reply

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top