Ανακοίνωση προκύρηξης

Η ΕΥΡΩΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΣΤΟΣ ΜΕΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Ανακοινώνει

ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) εντός του χρονικού διαστήματος διάρκειας του έργου «EnvironmentYou: Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs»και ακρωνύμιο EnivironmentYou που εντάχθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020», ανάλογα με τις ανάγκες του διακρατικού προγράμματος, και ειδικότερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρούσας πρόσκλησης μέχρι 30/6/2021 ήτοι ημερομηνία κατά την οποία προβλέπεται σήμερα να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο διακρατικό πρόγραμμα, με δυνατότητα παράτασης-ανανέωσης των Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) μέχρι τη λήξη του, σε περίπτωση παρατάσεως της προθεσμίας ολοκλήρωσης αυτού.

Οι Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορούν σε:

– Τρείς (3) Πτυχιούχους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

 

(συνημμένη η  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.))


Επισυνάπτεται το αρχείο

 

Leave a Reply

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top