Δελτίο Τύπου Τελική Συνάντηση Environment You

Τελική εκδήλωση για το έργο  ΕnvironementYou Ολοκληρώνεται το έργο «EnvironmentYou – Environmental Management Enhancement by Youth-runed SMEs», στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η Ευρωπεριοχή Νέστος Μέστα [1]. Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ειδικά σχεδιασμένων διαδικασιών προώθησης και οργάνωσης, με στόχο την επιτυχή διάδοση και την αποτελεσματική εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Environmental Management System/EMS) στην αγροτική […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top